REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ CZAS NA FIRMĘ
 
§ 1. Postanowienia Ogólne
 
1. Platforma internetowa dostępna pod adresem http://czasnafirme.pl, zwana dalej „Czas na Firmę”, prowadzona jest przez Alpha Krzysztof Jaszczuk z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Bukietowa 13 lok. 23, 02-650 Warszawa), o numerze NIP: 9661725271; REGON: 200091640.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dopuszczalnego korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy internetowej, o której mowa w ust. 1.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Użytkowników przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
4. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i świadomie akceptuje w całości jego postanowienia.
5. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
6. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas Rejestracji w celu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz wystawiania dokumentów księgowych.
 
§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
1. Usługodawca - Alpha Krzysztof Jaszczuk z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Bukietowa 13 lok. 23, 02-650 Warszawa), o numerze NIP: 9661725271; REGON: 200091640.
2. Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca Rejestracji i korzystająca z serwisu internetowego „Czas na firmę”, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin - niniejszy Regulamin Platformy internetowej „Czas na Firmę”.
4. Konto Użytkownika - konto udostępnione Użytkownikowi, dostępne po zalogowaniu przypisanym Loginem i Hasłem, podanym w procesie Rejestracji.
5. Login - adres email podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Do Loginu przypisane są prawa, jakie posiada dany Użytkownik.
6. Hasło - utajniony ciąg znaków umożliwiający autoryzację Użytkownika, a Użytkownikowi dostęp do Konta.
7. Cennik - zestawienie obowiązujących opłat za korzystanie z Platformy, publikowane na stronie internetowej „Czas na firmę” pod adresem http://www.czasnafirme.pl/strona/cennik/102 .
8. Opłata Abonamentowa lub „Abonament” - opłata za dostęp do Platformy internetowej „Czas na Firmę”, którą Użytkownik uiszcza za wybraną ilość Okresów Rozliczeniowych wynoszącą 1, 3, 6 lub 12 miesięcy, zgodnie z obowiązującym w dniu złożenia zamówienia Cennikiem.  
9. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
10. Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., nr 90, poz. 631, ze zm.)
12. Okres Rozliczeniowy - okres trwający od momentu udzielenia Użytkownikowi dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem Platformy internetowej „Czas na Firmę” przez jeden miesiąc. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż jeden miesiąc równy jest 30 dniom.
13. Wersja Systemu - zbiór funkcjonalności Platformy internetowej „Czas na Firmę”, do których Użytkownik posiada dostęp w ramach wykupionego Abonamentu, zgodnie z Cennikiem, o którym mowa w ust.7.
14. Wersja „Pakiet Premium” - zbiór funkcjonalności Platformy internetowej „Czas na Firmę”, do których Użytkownik posiada dostęp w ramach wykupionego Abonamentu w opcji „Pakiet Premium”, zgodnie z Cennikiem o którym mowa w ust.7.
15. Wersja „Bank Zleceń” - zbiór funkcjonalności Platformy internetowej „Czas na Firmę”, do których Użytkownik posiada dostęp w ramach wykupionego Abonamentu w opcji „Bank Zleceń”, zgodnie z Cennikiem o którym mowa w ust.7.
16. Testowa Wersja Systemu - Wersja „Pakiet Premium”, wskazana w pkt 14 udostępniona Użytkownikowi bezpłatnie na jeden pełny Okres Rozliczeniowy.
  1.  
§ 3.  Zakres i rodzaj świadczonych usług
 
1. Usługodawca udziela Użytkownikowi, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, dostępu do Platformy internetowej „Czas na Firmę”, która w sposób zautomatyzowany przy zastosowaniu stworzonych w tym celu technologii informatycznych świadczy usługi, zgodnie z wybraną przez Użytkownika Wersją Systemu.
2. „Czas na Firmę” posiada w swojej ofercie 4 moduły: e-web, e-giełda, e-finanse, e-oferta.
a)   E-WEB: Moduły i funkcjonalności związane z tworzeniem i publikowaniem przez użytkownika strony internetowej, integracji z hostingodawcą oraz zarządzaniem danymi przez panel administracyjny;
b)   E-GIEŁDA: Moduły i funkcjonalności związane z wyświetlaniem, przeszukiwaniem i wybieraniem usług i zleceń, integracją z serwisami oraz zarządzaniem bazą od strony administracyjnej;
c)   E-FINANSE: Moduły i funkcjonalności związane z zarządzaniem finansami przez użytkownika oraz przez administratorów w stosunku do użytkowników oraz przez administratorów w stosunku do klientów użytkowników;
d)   E-OFERTA: Moduły i funkcjonalności związane z ofertowaniem klientów przez użytkowników, wysyłaniem mailingów przez użytkowników oraz przez serwis do użytkowników.
  1. Świadczenie usług, o których mowa powyżej odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą informatycznych narzędzi dostępnych na stronie internetowej http://czasnafirme.pl.
 
 § 4. Rejestracja i Płatności
 
1. Usługodawca udziela Użytkownikowi odpłatnie dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem Platformy internetowej „Czas na Firmę”.
2. Podczas Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
3. W celu rozpoczęcia korzystania z Platformy internetowej „Czas na Firmę” należy dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie wskazanych pól formularza, dostępnego pod adresem http://www.czasnafirme.pl/rejestracja, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz „Polityki Bezpieczeństwa, Polityki Prywatności i plików cookies”, zamieszczonej http://www.czasnafirme.pl/strona/polityka-cookies/112 oraz wysłanie danych do systemu. System wygeneruje unikalny link aktywacyjny, aktywny w ciągu 1 dnia od momentu Rejestracji, który zostanie przesłany na podany adres email. Użytkownik po kliknięciu w otrzymany link zostanie poinformowany o aktywacji konta.
a)   w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
b)   w przypadku osoby prawnej – nazwę firmy, rodzaj prowadzonej działalności, siedzibę firmy, numer telefonu kontaktowego, NIP, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
4. Każdy nowo zarejestrowany Użytkownik dostaje dostęp do Testowej Wersji Systemu na jeden pełny Okresy Rozliczeniowy.
5. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta poprzez pomyślne przejście procesu Rejestracyjnego wskazanego w ust. 2 oraz:
a)   w odniesieniu do Testowej Wersji Systemu – dodania przedmiotowej Wersji Systemu do Koszyka poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „dodaj do Koszyka” a następnie poprzez zaznaczanie pola „Dalej”, akceptacji wprowadzonych danych.
b)   w odniesieniu do Wersji „Pakiet Premium” oraz „Bank Zleceń” - dodania pożądanej Wersji Systemu do Koszyka poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „dodaj do Koszyka”, uiszczenia Opłaty Abonamentowej za wybraną ilość Okresów Rozliczeniowych zgodnie z Cennikiem, o którym mowa w § 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu, poprzez system płatności określony w ust. 9, a następnie poprzez zaznaczanie pola „Dalej”, akceptacji wprowadzonych danych.
6. Opłata Abonamentowa ustalana jest zgodnie z Cennikiem Platformy internetowej „Czas na Firmę”, obowiązującym w momencie wysłania Zamówienia poprzez „Koszyk” oraz wybraną przez Użytkownika Wersją Systemu.
7. Opłata, o której mowa w ust. 6 dokonywana jest przed udzieleniem dostępu do usługi „z góry” za pełny Okres Rozliczeniowy lub ich iloczyn wybrany przez Użytkownika w zakładce „Koszyk” oraz stanowi warunek rozpoczęcia korzystania z Platformy internetowej „Czas na Firmę” w przypadku kontynuowania dostępu po zakończeniu korzystania z Testowej Wersji Systemu, a także kontynuowania dostępu po zakończeniu wykupionego Abonamentu.
8. Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zaksięgowania Opłaty Abonamentowej na koncie Usługodawcy w przypadku Przelewu zwykłego, o którym mowa w ust. 9 lit. a), a w przypadku Szybkiego przelewu internetowego, o którym mowa w ust. 9 lit. b), natychmiast po zaakceptowaniu płatności.
9. Opłaty za Abonament dokonywane są wyłączenie za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl, którego Regulamin znajduje się pod adresem https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf w dwóch opcjach do wyboru:
a)   „Przelew zwykły” - uruchomienie usługi następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy.
b)   „Szybki przelew internetowy” – uruchomienie usługi następuje natychmiast po zaakceptowaniu wpłaty.
10. Faktury wystawiane są w oparciu o dane Użytkownika podane podczas procesu Rejestracji lub w wyniku ich późniejszej aktualizacji, chyba że Użytkownik poda inne dane. Każdorazowe logowanie na Platformę internetową „Czas na Firmę” następuje po poprawnym wpisaniu loginu, czyli adresu e-mail podanego podczas Rejestracji oraz hasła.
11. Wnoszone opłaty są niepodzielne i niezwrotne ani w całości ani w części.
12. Platforma internetowa „Czas na Firmę” automatycznie weryfikuje uregulowanie Opłaty Abonamentowej. W przypadku braku wpłaty najpóźniej do 7 dnia nowego Okresu Rozliczeniowego dostęp do usług świadczonych za pośrednictwem Platformy jest automatycznie blokowany.
13. W przypadku uiszczenia Opłaty Abonamentowej w przeciągu sześciu Okresów Rozliczeniowych, liczonych od dnia zablokowania dostępu, dostęp do usług świadczonych za pośrednictwem Platformy zostaje odblokowany z zachowaniem wszystkich umieszczonych przez Użytkownika danych.
14. W przypadku nieuiszczenia Opłaty Abonamentowej w terminie wskazanym w ust. 14 wszystkie wprowadzone przez Użytkownika dane zostają trwale usunięte, bez możliwości ich odzyskania.
 
§ 5. Warunki korzystania z Platformy internetowej Czas na Firmę
 
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Platformy internetowej „Czas na Firmę”:
a)   Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
b)   Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome lub Safari.
c)   Włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookies.
2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Platformy internetowej „Czas na Firmę” w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione są bezprawne działania, mogące utrudniać funkcjonowanie Platformy lub narazić Usługodawcę na utratę renomy.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym udostępnia posiadany dostęp do Platformy internetowej „Czas na Firmę”.
4. Użytkownik obowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych do logowania na Platformę internetową „Czas na Firmę” oraz ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich, które weszły w posiadanie tych danych z winy Użytkownika.
5. Użytkownika obowiązuje bezwzględny zakaz zamieszczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób naruszających prawa osób trzecich.
6. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania ogłoszeń z towarami lub usługami, którymi obrót bądź świadczenie narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
7. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać jedynie takie Utwory, którymi może rozporządzać w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006r., nr 90, poz. 631, ze zm.). Zakazane jest zamieszczanie Utworów, co do których Użytkownik nie posiada prawa rozporządzania m.in. w zakresie rozpowszechniania i publikowania Utworu w Internecie.
8. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
9. Użytkownik jest właścicielem danych wprowadzonych po zalogowaniu na Platformę internetową „Czas na Firmę”.
10. Użytkownik jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych na Platformę po zalogowaniu w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
11. Usługodawca może bez zwrotu Opłaty Abonamentowej zablokować Użytkownikowi dostęp do Platformy internetowej „Czas na Firmę” ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
a)   Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
b)   Użytkownik wykorzystuje Platformę w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, w szczególności wprowadza treści o charakterze bezprawnym,
c)   Użytkownik podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu danych lub działa na szkodę Usługodawcy.
 
§ 6. Odpowiedzialność Usługodawcy
 
1. Usługodawca w ramach świadczonych usług za pośrednictwem Platformy internetowej „Czas na Firmę” nie przejmuje odpowiedzialności za Użytkownika, w szczególności odpowiedzialność wobec kontrahentów i organów państwowych, w tym organów podatkowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych na Platformę Internetową „Czas na Firmę” przez Użytkownika, w tym przede wszystkim za niewłaściwe dane niezbędne do generowania dokumentów księgowych.
3. Usługodawca nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za zamieszczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy internetowej „Czas na Firmę” Utworów objętych prawno-autorską ochroną w rozumieniu ustawy, o której mowa powyżej, bez zgody osoby uprawnionej do rozporządzania prawami autorskimi do zamieszczonego Utworu.
4. Usługodawca nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za wysyłanie przez Użytkownika informacji handlowych do adresatów będących osobami fizycznymi, bez ich wyraźniej zgody, tj. z naruszeniem art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
5. Usługodawca oświadcza, iż treści ofert znajdujących się w Module Bank Zleceń generowane są automatycznie wg. wskazanych przez Użytkownika kryteriów, wobec czego Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkownika treści mogące naruszać obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, obrażać uczucia religijne czy sformułowania mogące obrażać jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną, kulturową, wyznaniową, itp., jak również zasady współżycia społecznego oraz wulgarne lub obraźliwe sformułowania oraz w inny sposób naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich. Niniejszy zapis nie narusza art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji usług spowodowane:
a)   nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego Użytkownika,
b)   nieprawidłowym działaniem urządzeń używanych przez Użytkownik do korzystania z Platformy internetowej „Czas na Firmę”
c)   nieprawidłowym funkcjonowaniem Przeglądarki Internetowej Użytkownika,
d)   działaniem osób trzecich,
7. W przypadku gdy awaria spowodowana jest przyczynami zależnymi od Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia dostępu do Platformy internetowej „Czas na Firmę” o okres analogiczny do czasu trwania awarii.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego użycia Platformy internetowej „Czas na Firmę” przez Użytkownika, chyba, że szkody te wynikły z umyślnego działania Usługodawcy.
9. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Platformy internetowej „Czas na Firmę”.
10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Platformy Internetowej „Czas na Firmę” oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności za pomocą, których Użytkownik korzysta z Platformy.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkownika zobowiązania będącego następstwem zawartej umowy w wyniku oferty generowanej za pośrednictwem Platformy Internetowe „Czas na Firmę”.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych towarów lub usług oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika.
13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.
14. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek uniemożliwiających prawidłowe korzystanie w Platformy internetowej „Czas na Firmę”.
15. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Platformy Internetowej „Czas na Firmę” pod względem technicznym.
16. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Platformy Internetowej „Czas na Firmę” pod względem formalnym i prawnym.
17. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji formularzy dostępnych na Platformie internetowej „Czas na Firmę”.
18. Aktualizacje, o których mowa powyżej będą dokonywane bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.
 
§ 7. Prawa autorskie
 
1. Usługodawca oświadcza, iż:
a)   elementy graficzne udostępniane Użytkownikowi w ramach poszczególnych Modułów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu (w tym w szczególności: szablony email, szablony stron www, szablony prezentacji, szablony ofert, szablony faktur) mają charakter Utworów w rozumieniu art. 1 ust 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
b)   majątkowe prawa autorskie do Utworów wskazanych powyżej stanowią wyłączną własność Usługodawcy i nie są w żaden sposób ograniczone.
c)   na dzień zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem nie są znane żadne wady prawne Utworów wskazanych w ust. 1 lit a) niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik, w ramach uiszczanej Opłaty Abonamentowej otrzymuje niewyłączną licencję do Utworów, o których mowa w ust. 1 lit a) niniejszego Regulaminu na czas odpowiadający okresowi, za który zastała uiszczona Opłata Abonamentowa.
3. Szczegółowy zakres licencji, o której mowa w ust. 2 :
Licencja udzielana Użytkownikowi na podstawie Regulaminu upoważnia Użytkownika do:
a)   korzystania z Utworów w celach zgodnych z przeznaczeniem wskazanym w Regulaminie oraz funkcjonalnością Platformy Internetowej „Czas na firmę”,
b)   zwielokrotniania Utworów w formie papierowej oraz elektronicznej w celach zgodnych z przeznaczeniem wskazanym w Regulaminie oraz funkcjonalnością Platformy Internetowej „Czas na firmę”,
c)   wprowadzania do pamięci komputera i systemów operacyjnych,
d)   rozpowszechniania w sieciach informatycznych, w tym w Internecie,
e)   wprowadzania dowolnych zmian przewidzianych przez Platformę Internetową „Czas na Firmę” i udostępnionych Użytkownikowi. 
Udzielona licencja nie upoważnia Użytkownika w szczególności do:
a)   oferowania usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Internetowej „Czas na Firmę” oraz zamieszczonych tam Utworów do dalszej odsprzedaży,
b)   kopiowania oraz modyfikacji samego systemu informatycznego udostępnionego w ramach Platformy Internetowej „Czas na Firmę”,
c)   kopiowania projektu graficznego Platformy Internetowej „Czas na Firmę”,
d)   przekazywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy osobom trzecim, bez pisemnej zgody Usługodawcy
4. Niedozwolona jest sprzedaż osobom trzecim szablonów email, szablonów stron www, szablonów prezentacji, szablonów ofert oraz szablonów faktur stworzonych za pośrednictwem Platformy internetowej „Czas na Firmę”, a także kopiowanie samego systemu.
5. Po upływie terminu wskazanego w § 4 ust. 13 niniejszego Regulaminu licencja, o której mowa w ust. 2 wygasa.
6. W przypadku zidentyfikowania nieznanych w chwili zawarcia umowy wad prawnych oferowanych usług Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy ze zwrotem wniesionej przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej za okres, którego dotyczyła wykorzystywana usługa posiadająca wady prawne.
7. W przypadku opisanym powyżej całkowita odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika nie może przekroczyć wniesionej przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej.
 
§ 8. Zmiany w Regulaminie
 
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (konieczność zmiany wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; wprowadzenie nowych lub ulepszenie istniejących usług w ramach Konta), o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian, drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail.
2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu na Platformie Internetowej „Czas na Firmę”, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o zmianach i o możliwości ich akceptacji lub odmowy.
3. W przypadku akceptacji Użytkownika zaczyna obowiązywać nowy Regulamin.
4. W przypadku odmowy Użytkownika obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu, aż do momentu zakończenia opłaconego Abonamentu. W przypadku przedłużenia Abonamentu wymagana będzie akceptacja nowego Regulaminu.
 
§ 9. Postępowanie Reklamacyjne
 
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są niedostępne lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Platformie Internetowej „Czas na firmę”.
3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2 zawierać powinna nazwę Użytkownika (Login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
4. Jeżeli podane w Reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca wzywa Użytkownika składającego Reklamację do ich uzupełnienia we wskazanym zakresie, w terminie określonym na wezwaniu, pod rygorem pozostawienia Reklamacji bez rozpoznania
5. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 
§ 10. Rozwiązanie Umowy
 
1. Z ważnych przyczyn (tj. dostarczanie treści bezprawnych lub inne naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu) umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
2. W wypadku, o którym mowa powyżej, gdy Użytkownikiem jest Konsument wypowiedzenie zostanie poprzedzone jednokrotnym wezwaniem do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 uiszczona Opłata Abonamentowa nie podlega zwrotowi.
4. Użytkownik w przeciągu okresu wypowiedzenia ma dostęp do wprowadzonych na Platformę Internetową  „Czas na firmę” danych i obowiązany jest je zabezpieczyć, bowiem po upływie okresu wypowiedzenia Usługodawca zastrzega sobie prawo do ich trwałego usunięcia. 
 
§ 11. Postanowienia końcowe
 
1. Prawem właściwym dla realizacji umowy na świadczenie usług za pośrednictwem na Platformy Internetowej „Czas na firmę”, której warunki reguluje niniejszy Regulamin, jest prawo polskie.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, których nie uda się rozstrzygnąć w drodze postępowania reklamacyjnego będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Usługodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2013r.
 

OK, zamykam Informujemy, że nasz serwis w celu świadczenia usług stosuje pliki cookies.
Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce cookies »